Metody učení

Vychází se z metody americké znakové řeči, která je přizpůsobena dětskému věku a využívá zábavné výukové formy. Snaží se o brzkou komunikaci pomocí znakování se svým dítětem. Průzkumy ukazují, že děti používající znakovou řeč jsou vývojově napřed: Děti ve věku 12. měsíců v průměru znakují kolem 25 znaků a znají přibližně 16 mluvených slov oproti normálu (2 - 3 mluvená slova).
ASL procvičuje používání gestikulace, která napomáhá při verbální komunikaci. ( Všichni běžně používáme při komunikaci gesta a pohyby těla. ( Např.  pokud dítě chce, aby ho rodič pochoval, vztahuje k němu ruce).
Díky ASL mohou děti komunikovat své postřehy, mohou ukázat své zájmy a potřeby, také se dokážou ptát na otázky dlouho před tím než začnou mluvit.

Čemu metoda ASL napomáhá?
  - rozvoji IQ
  - akceleruje verbální projevy
  - zvyšuje sebevědomí
  - rozvíjí jemnou motoriku
  - snižuje plačtivost dítěte
  - rodič zná touhy svého potomka


Ukázkové video

Metodu vyvinul James J. Aster zhruba před 30- ti lety.
Napodobuje přirozený proces učení, kde na základě mluveného slova následuje určitá tělesná reakce. Dochází tedy k učení nových slov, aniž by bylo nutné je překládat.  
Metoda TPR napodobuje učení se mateřskému jazyku u malých dětí, kdy rodiče na dítě hovoří a očekávají nějakou reakci. Metoda TPR využívá hojně mimiky, názorných příkladů, příběhů a pohybové aktivity.
Děti napodobují, co jim lektor říká.  
Např. Téma dopravní prostředky:  
airplane: děti běhají v kruhu, mají rozpažené ruce a létají jako letadla    
                   train: děti se chytnou v pase, vytvoří tzv. hada a první je mašinka, která určuje směr   car: děti běhají v kruhu a v ruce drží volant  
V další činnosti mohou děti k dopravním prostředkům přidat i zvukový doprovod.


Ukázkové video

Při využití této metody v hodinách se hojně využívá jednoduchých básniček, říkadel a písniček.
Rytmizace je pro výuku jazyků důležitá, děti si text v melodii snáze osvojí a pak ho dokážou jednoduše zapojit do běžné mluvy.  
Při nácviku písní si osvojují nejen slovní zásobu, ale také si osvojují gramatické jevy a idiomy, které jsou pro anglický jazyk tak důležité.  
Písně pak napomáhají lepší výslovnosti a vázání jednotlivých anglických slov.  
Slova v cizím jazyce musí být dostatečně opakována, aby byla osvojena. K tomu napomáhají poslechy jednoduchých dětských písní, které mohou být pouštěny neustále dokola. (Poslech písní doporučuji i jako doplněk neboli  zvukovou kulisu u jiných činností. Např. kreslení…atd.) Díky poslechu textů namluvených rodilými mluvčími si děti osvojují jazyk bez chybného přízvuku.


Ukázka z výuky

Rezervuj kurz